1.- INNER MONGOLIA... 2.- SHAANXI... 3.- HUBEI... 4.- HAINAN ... 5.- SICHUAN... 6.- GUANGDONG... 7.- BEIJING... 8.- GUANGXI... 9.- JIANGSU... 10.- ANHUI.