1.- Roshini Sharma... 2.- Adline Castelino... 3.- Rushali Yadan... 4.- Lavanya Gunasekar... 5.- Shivangi Sharma... 6.- Malhasya Kashyap... 7.- Nishi Bharadwaj... 8.- Farhat Firoza... 9.- Arshina Simbul... 10.- Anisha Sharma.