1.-SAITAMA... 2.- MIYAGI... 3.- CHIBA... 4.-SHIGA... 5.- HIGASHI TOKYIO... 6.- OSAKA... 7.-  SHIZUOKA... 8.- HIROSIMA... 9.- AKITA... 10.- HYOGO.