1.- Ishicawa... 2.- Aichi... 3.- Nishi Tokyo... 4.- Hirosima... 5.- Fukushima... 6.- Higashi Tokyo... 7.- Hyogo... 8.- Yamagata... 9.- Hokkaido... 10.- Fokuoka... 11.- Kanagawa... 12.- Miyagi.