1.- Nina Kant Mandal 1012... 2.- Sujita Basnet 1028... 3.- Priya Sigdel 1052... 4.- Anshika Sharma 1048... 5.- Rozina Shrestha 1006... 6.- Nancy Khadka 1097... 7.- Paramita Rana 1096... 8.- Pratishtha Raud 1077... 9.- Jyoti Bhatta 1057... 10.- Rose Tamang 1020... 11.- Surabhi Khanal 1008... 12.- Priya Hada 1043.